Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Osobnosti :

Emil Hácha (1938-1945)

Pasák Tomáš (RY)

Emil Hácha byl a zřejmě i zůstane jedním z nejkontroverznějších českých a československých státníků v dějinách dvacátého století. Jestliže byl někdejší třetí československý prezident, později „státní prezident Protektorátu Čechy a Morava“ po druhé světové válce po dlou há desetiletí oficiální historiogra fií a publicistikou hodnocen převážně ne gativně, v období po roce 1989 se hodnocení osobnosti Emila Háchy vý raz ně proměnilo, a to mimo jiné díky práci PhDr. Tomáše Pasáka. Nové vydání Pasákovy obsáhlé mo n ografie Emil Hácha (1938-1945) doznalo oproti původní podobě vý znam ných změn: bylo rozšířeno o de sítky dosud nepublikovaných archivních do kumentů, poznámek, fotografií, jakož i výběr z memoárů pamětníků a Háchových spolupracovníků, které ilustrují dobové poměry, doplňují a upřesňují pohled na činnost Emila Háchy. Součástí nového vydání knihy je i nedávno zpracovaný grafologický rozbor Háchova rukopisu. Rozsáhlý obrazový materiál čítá té měř dvě stě fotografií a dokumentů.

Pasákova biografie o Emilu Háchovi vznikala více než 20 let. Nava zuje na obsáhlou habilitační práci „Pod ochra nou říše“ (jejíž sazba byla v na­kladatelství Naše vojsko roku 1970 z po litických důvodů rozmetána – au tor se její obhajobou habilitoval v roce 1991 na FF UK v Praze). Pasákova publikace Emil Hácha (1938-1945) zůstává jedním ze zásadních historio grafických děl, bez něhož se neobejde nikdo, kdo se chce se známit s osob ností Emila Háchy a obdobím Protektorátu Čechy a Morava.

PhDr. Tomáš Pasák (nar. 6. června 1933 v Praze), docent českých dějin na FFUK v Praze a ředitel Pedago gic ké ho muzea J. A. Komenského, se soustavně zabýval historií 20. století. Vě noval se problematice nejnovějších českých a československých dějin – především období předmnichovské republiky, tzv. druhé republiky a protektorátu. Zamě řoval se na spornou a ne­dostatečně objasněnou tematiku předních osobností veřejného a politického života (Eliáš, Hácha, Klapka, Krajina, Drtina, Ne s tával, Nebeský, Udržal, Uher a Pitter), zprostředkoval ve řejnosti objektivní po hled na tyto postavy našich dějin, které byly posledním ge ne racím téměř ne­známé, a zaplňoval bílá místa naší historie. Mezi jeho nejznámější díla patří např. „Život Přemysla Pittra“ (1995) „Pod ochranou říše“ (1998), „Čes ký fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945“ (1999), „Počátky ná rodního od boje, Národ se brá nil“ (1995) a „17. listopad 1939 a Univer zita Karlova“ (1997). PhDr. Tomáš Pasák zemřel 26. října 1995.

„Dr. E. Hácha, náš nejvyšší soudce a právník, president státu, a dr. Chvalkovský, jeho zahraniční ministr, v březnu 1939 obětovali ve své politické malodušnosti, mezinárodně i vnitřně stát, nemajíce k tomu ani práva, ani žádné legiti mace a pověření… Jsou věci práva a principy politické morálky, které se nikdy – ani za cenu jakýchkoli, ať předpokládaných, ať skutečných, oportunistických politických výhod, ani pod nejkrutějšími hrozbami a nátlakem – neobětují.“
Dr. Edvard Beneš

„Pokud by šlo jen o Háchu, tak ten by před nacisty hlavu nikdy nesklonil. Žádný z našich prezidentů se pro zemi neobětoval tolik..“
Jan. B. Uhlíř

„Háchovo dilema má nadčasovou platnost. Smí člověk napomáhat zlu, byť by se mu zdálo, že tím čelí něčemu horšímu? Háchovy časy byly příliš temné, aby se dal vynést jasný soud. Někteří filosofové tvrdí, že na ty nejtěžší otázky neexistuje vůbec žádná správná odpověď.“
Viktor Šlajchrt

„Kolaborantství Emila Háchy, jemuž se pokazil sen o vazalském ,českém kurfiřství‛ v lůně německé ,říše římské‛, se po heydrichiádě rozvinulo v plné kráse. Na vině nebyla jen izolace, způsobená popravami jeho spolupracovníků, nebo jeho zdravotní stav, který se výrazně zhoršil až roku 1943. Na vině byla také zbabělost byrokrata, jenž úřad hlavy státu chápal jako zasloužilý a zcela samozřejmý vrchol své úřední kariéry.“
Martin Hekrdla
počet stran: 448
rozměry:
Doporučená cena: 389.00 Kč
Naše cena: 350.00 Kč
Tato kniha se už nedá objednat.